Naše služby

Recyklace stavebního odpadu

Výstupní recyklát se stává výrobkem dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a nachází široké uplatnění ve stavebnictví. Na vstupní materiál jsou kladeny podmínky, které umožní jeho aplikaci na povrchu terénu. Výrobek - stavební recyklát není vyhrazeným výrobkem, tedy požadavky si stanovuje výrobce a to dle vlastního uvážení nebo na základě požadavku odběratele. Společnost dále provádí pravidelný roční monitoring recyklátu s tím, že kontroluje limitní ukazatele pro aplikaci tohoto materiálu na povrchu terénu. Výsledkem těchto kontrolních procesů je Prohlášení o shodě, které je přikládáno ke každému odběru recyklátu.

Tento výrobek – recyklát řada firem využívá při budování komunikací, chodníků, při provádění různých zásypů, záhozů apod. Samozřejmostí je, že tento výrobek je při odběru vybaven potřebnými doklady a to dokladem prokazujícím jeho způsobilost pro využití ve stavebnictví a dokladem, prokazujícím jeho hygienickou nezávadnost.


Směsný recyklát (cihla, beton)
frakce 0-12 mm
Směsný recyklát (cihla, beton)
frakce 12-63 mm
Směsný recyklát (cihla, beton)
frakce 63-150 mm
Betonový recyklát
frakce 12-63 mm