Naše služby

Likvidace stavebního odpadu

Ke třídění a následnou recyklaci je přijímán pouze následující odpad dle Katalogu odpadů Vyhlášky č. 381/2001 Sb.,v platném znění:

 • 10 09 08 - licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07
 • 10 10 08 - licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07
 • 10 12 01 - odpadní keramické hmoty jejich tepelným zpracováním
 • 10 12 08 - odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
 • 10 13 01 - odpad surovin před tepelným zpracováním
 • 10 13 14 - odpadní beton a betonový kal
 • 17 01 01 - beton
 • 17 01 02 - cihly
 • 17 01 03 - tašky a keramické výrobky
 • 17 01 07 - směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
 • 17 03 02 - asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
 • 17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
 • 17 05 06 - vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
 • 17 05 08 - štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
 • 17 06 04 - izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
 • 17 08 02 - stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
 • 17 09 04 - směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
 • 19 12 09 - nerosty (např. písek, kameny)
 • 19 13 02 - pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01
 • 20 02 02 - zemina a kameny
 • 20 03 03 - uliční smetky

Vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (příloha č. 1 odst.2 vyhl. č. 294/2005 Sb. a příloha č. 2 vyhl. č. 393/2001 Sb.) předepisuje povinnost dodavatele odpadu (vlastníka odpadu) předat provozovateli zařízení k nakládání s odpady Základní popis odpadu (ZPO) a to v případě jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu v jednom kalendářním roce. Z tohoto důvodu odpad, jehož vlastnosti nebudou deklarovány ZPO, nebude na recyklační středisko přijat. Vzor ZPO najdete v části „Ke stažení“, kde je pro snadnější orientaci ve spleti zákonů, vztahujících se k odpadům, umístěn i „předvyplněný“ ZPO.

V případě, že dodavatelem odpadu je nepodnikající fyzická osoba, je vyhl. č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady také stanovena povinnost při předání odpadu deklarovat jeho vlastnosti Základní popisem odpadu. Rovněž tento ZPO včetně „předvyplněného“ ZPO najdete v části „Ke stažení

Seznam druhů odpadů, které je možné přijmout na Recyklační středisko od nepodnikajících fyzických osob:

Kód odpadu Název Popis odpadu Odpad nesmí obsahovat
17 01 01 Beton Kusy betonu a železobetonu z demolic a rekonstrukcí staveb. Nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými uhlovodíky
17 01 02 Cihly Cihly, kusy cihel, cihlové bloky (cihly spojené maltou) z demolic a rekonstrukcí staveb Nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými uhlovodíky
17 01 03 Tašky a keramické výrobky Střešní krytina z pálené hlíny, obkládací a podlahové keramické dlaždice z demolic a rekonstrukcí staveb Betonovou střešní krytinu a střešní krytinu s obsahem azbestu
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 Odpady stavebních výrobků na bázi přírodních materiálů Odpady s obsahem azbestu a ochranné povlaky s obsahem organických látek a ropné látky
17 05 04 Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03* Ornici, rašelinu, zeminu z kontaminované lokality
20 02 02 Zemina a kameny Odpad z údržby zahrad a parků Odpad z výkopů a rekonstrukcí inženýrských sítí, ornici a rašelinu